SENSEX
NIFTY
GOLD
USD/INR

Weather

21    C
... ...View News by News Source

Kerala youth stabbed to death in Poland

Kerala youth stabbed to death in Poland A youth from Kerala, working in Poland, was stabbed to death there on Sunday, as per his family. Thiruvananthapuram: A youth from Kerala, working in Poland, was stabbed to death there on Sunday, as per his family. Working in Poland for the past five months as a supervisor […] The post Kerala youth stabbed to death in Poland appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 8:51 pm

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ: ನ್ಯಾ.ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಮಾಧ್ಯಮಗಳಮೇಲಿನಸಂಶಯನಿವಾರಣೆಅಗತ್ಯ:ನ್ಯಾ.ಸಂತೋಷ್ಹೆಗ್ಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು:ಇಂದಿನಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಮಾಧ್ಯಮಕ್ಷೇತ್ರದಮೇಲೂಸಂಶಯವಿದ್ದು,ಇದನ್ನುನಿವಾರಿಸಲುಪತ್ರಿಕಾರಂಗಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕುಎಂದುಲೋಕಾಯುಕ್ತನಿವೃತ್ತನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಸಂತೋಷ್ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕಡಿಜಿಟಲ್ಮೀಡಿಯಾಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‍ನಿಂದಸರ್ಕಾರಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಉಚಿತನೋಟ್ಬುಕ್ಮತ್ತುಬ್ಯಾಗ್,ಕಲಿಕಾಸಾಮಗ್ರಿವಿತರಿಸಿ,ಪೋಷಕಕಲಾಸೇವಾರತ್ನಮತ್ತುಮಾಧ್ಯಮಸೇವಾರತ್ನಪ್ರಶಸ್ತಿಪ್ರದಾನಮಾಡಿಮಾತನಾಡಿದಅವರು,ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಷೇತ್ರಅಗಾಧವಾಗಿಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು,ಮುದ್ರಣ,ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ,ಡಿಜಿಟಲ್ಎಂಬವಲಯಗಳಾಗಿವೆ.ಆದರೆಎಲ್ಲಾಮಾಧ್ಯಮಗಳಒಟ್ಟಾರೆಆಶಯಸಮಾಜದಲ್ಲಿಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಿಸುವ,ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನುಮೂಡಿಸುವಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕುಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮರಂಗಸಂವಿಧಾನದಿಂದಸೃಷ್ಟಿಯಾದಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ,ಆದರೆನ್ಯಾಯಾಂಗ,ಕಾರ್ಯಾಂಗ,ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನುಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲುಮಾಧ್ಯಮಗಳಪಾತ್ರಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ.ಆಮೀಷಗಳಿಗೆಒಳಗಾಗಿಸಮಾಜದಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆಧಕ್ಕೆತರಬಾರದು.ಡಿಜಿಟಲ್ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂಸಾಕಷ್ಟುಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು,ಇವುಗಳನ್ನುನಿವಾರಿಸುವಕೆಲಸಆಗಬೇಕು.ಹುಟ್ಟುವಾಗಮುನುಷ್ಯನಾಗದಿದ್ದರೂಬದುಕಿಬಾಳಿಸಾಯುವಾಗಲಾದರೂಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನುಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಮಾಧ್ಯಮಗಳುಕೂಡರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕುಎಂದರು. ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕಪತ್ರಿಕೆಯಆನ್ಲೈನ್ಎಡಿಟರ್ಪ್ರಸಾದ್ನಾಯಕ್ಮಾತನಾಡಿ,ಡಿಜಿಟಲ್ಮಾಧ್ಯಮನಿರೀಕ್ಷೆಗೂಮೀರಿಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಇದೇರೀತಿಸವಾಲುಗಳುಕೂಡಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.ಆದರೆಡಿಜಿಟಲ್ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆಇನ್ನೂಮಾನ್ಯತೆಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಡಿಜಿಟಲ್ಮಾಧ್ಯಮನೀತಿಯಲ್ಲಿಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು,ಅಗತ್ಯನಿಯಂತ್ರಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂಬೇಕಾಗಿದೆಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕಚಲನಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರಸಂಘದಅಧ್ಯಕ್ಷಉಮೇಶ್ಬಣಕಾರ್ಮಾತನಾಡಿ,ಡಿಜಿಟಲ್ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನುಬಳಸಿಕೊಂಡುನಟ-ನಟಿಯರನಡುವೆಜಟಾಪಟಿತಂದಿಡುವ,ಸಾಮಾಜಿಕಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಕಿಚ್ಚುಹಚ್ಚುವಪ್ರಯತ್ನಗಳುನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಕುಳಿತುಇಂತಹಸಂಚು,ಷಡ್ಯಂತ್ರರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ರೀತಿಯಸಮಸ್ಯೆಗಳನಿವಾರಣೆಗೆಡಿಜಿಟಲ್ಮಾಧ್ಯಮವಲಯಮುಂದಾಗಬೇಕುಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರನಟಿಅನುಅಯ್ಯಪ್ಪ,ಡಿಜಿಟಲ್ಮೀಡಿಯಾಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಂಡಸಿಸದಾನಂದಸ್ವಾಮಿ,ಮಹಿಳಾಪತ್ರಕರ್ತರಸಂಘದಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪದ್ಮಾಶಿವಮೊಗ್ಗ,ಸಮಾಜಸೇವಕವಿಶ್ವನಾಥ್ಎ.ಎಮತ್ತಿತರರುಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. The post ಮಾಧ್ಯಮಗಳಮೇಲಿನಸಂಶಯನಿವಾರಣೆಅಗತ್ಯ:ನ್ಯಾ.ಸಂತೋಷ್ಹೆಗ್ಡೆ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 8:17 pm

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಲ್ಲವೇ?: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಕರ್ನಾಟಕರತ್ನಅಲ್ಲವೇ?:ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಸೂರು: ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಬೂರ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 6.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆನಿರೀಕ್ಷೆಗೂಮೀರಿಸಾವಿರಾರುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಅಭಿಮಾನಿಗಳುಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.ವೇದಿಕೆಗೆಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಬಸವರಾಜಬೊಮ್ಮಾಯಿಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಸಾಹಸಸಿಂಹವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಅವರುಕರ್ನಾಟಕರತ್ನಅಲ್ಲವೇಎಂಬಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್ಹಿಡಿದುಅಭಿಮಾನಿಗಳುಘೋಷಣೆಕೂಗಿದರು.ನಟಅನಿರುದ್ಭಾಷಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂಘೋಷಣೆನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.ಬಳಿಕಸಿಎಂಬೊಮ್ಮಾಯಿಅವರುಭಾಷಣಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂಘೋಷಣೆಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತು.ಅಭಿಮಾನಿಗಳಮನದಾಳಅರಿತಬೊಮ್ಮಾಯಿಅವರು,ನಿಮ್ಮಆಸೆಏನೆಂಬುದುಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.ಮುಂಬರುವದಿನಗಳಲ್ಲಿಸರ್ಕಾರನಿಮ್ಮಭಾವನೆಗಳಿಗೆಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆಎಂದುಭರವಸೆನೀಡಿದರು.ಆದರೆ,ಭಾಷಣಮುಗಿಸಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದತೆರಳಿದರು.ಇದರಿಂದಾಗಿಭಾರತಿ,ಅನಿರುದ್ಅವರನ್ನುಬಿಟ್ಟುಇಡೀವೇದಿಕೆಯೇಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ತಮ್ಮನೆಚ್ಚಿನನಟವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಸ್ಮಾರಕವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದುರಾಜ್ಯದವಿವಿಧಭಾಗಗಳಿಂದಸಾವಿರಾರುಅಭಿಮಾನಿಗಳುಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ,ಯಾವುದೇಸಿದ್ಧತೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಕಾರಣಸ್ಮಾರಕವೀಕ್ಷಣೆಗೆಅವಕಾಶನೀಡದೆಗೇಟ್‌ಗೆಬೀಗಹಾಕಿದರು.ಇದರಿಂದರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಅಭಿಮಾನಿಗಳುಗೇಟ್ಮುಂಭಾಗಜಮಾಯಿಸಿಘೋಷಣೆಕೂಗಿದರು.ಕೆಲವರುಗೇಟ್ಮೇಲತ್ತಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.ಮನವೊಲಿಸಲುಯತ್ನಿಸಿದರೂಕೇಳಲಿಲ್ಲ.ಈವೇಳೆಪೊಲೀಸರುಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನುನಿಯಂತ್ರಿಸಲುಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.ಕೊನೆಗೆಅವರಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆಮಣಿದುಸ್ಮಾರಕವೀಕ್ಷಣೆಗೆಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. The post ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಕರ್ನಾಟಕರತ್ನಅಲ್ಲವೇ?:ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 8:12 pm

National Episcopal Conference Elects New Chairmen for Commissions

National Episcopal Conference Elects New Chairmen for Commissions Bangalore (CCBI): The Conference of Catholic Bishops of India (CCBI) elects new Chairmen for its 16 Commissions on Sunday 29 January 2023 during the 34 Plenary Assembly. New Chairmen were elected: (1) Bishop Selvister Ponnumuthan, Bishop of Punalur, Kerala: Chairman, Commission for Basic Ecclesial Communities; (2) Bishop […] The post National Episcopal Conference Elects New Chairmen for Commissions appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 8:09 pm

Odisha Health Minister shot by cop, CM orders Crime Branch probe

Odisha Health Minister shot by cop, CM orders Crime Branch probe Bhubaneswar:In a shocking incident, an on-duty police officer opened fire at Odisha Health Minister Naba Kishore Das in Jharsuguda district on Sunday, injuring him critically, police said. The incident occurred near Gandhi Chhak of Brajarajnagar in Jharsuguda as Das was on the way to […] The post Odisha Health Minister shot by cop, CM orders Crime Branch probe appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 6:57 pm

NATO chief stresses ‘interconnected’ security amid N.Korean support of Russian war efforts

NATO chief stresses ‘interconnected’ security amid N.Korean support of Russian war efforts Seoul:North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Secretary General Jens Stoltenberg said on Sunday that North Korean support of Russia in the war in Ukraine reinforces the need for the rest of the world to stay “interconnected” in their security efforts. Stoltenberg made the remark […] The post NATO chief stresses ‘interconnected’ security amid N.Korean support of Russian war efforts appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 6:31 pm

MP Businessman, Wife found dead at home in Suspected Suicide, Leaves List of Debtors

MP Businessman, Wife found dead at home in Suspected Suicide, Leaves List of Debtors A local textile businessman and his wife were found dead in their house in Madhya Pradesh’s diamond city Panna in an apparent suicide arrangement and police are probing his suicide note, suicide videos and a list of his debtors, police said […] The post MP Businessman, Wife found dead at home in Suspected Suicide, Leaves List of Debtors appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 5:56 pm

Mumbai customs officials seize 9.5 kg gold in 2 days

Mumbai customs officials seize 9.5 kg gold in 2 days Customs officials at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport here have lodged eight cases of gold smuggling on January 27 and 28 and seized 9.5 kg of gold worth Rs 4.75 crore. Mumbai: Customs officials at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport here have lodged eight cases […] The post Mumbai customs officials seize 9.5 kg gold in 2 days appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 5:47 pm

Bikers ram, chase car in Bengaluru, police launch hunt for accused

Bikers ram, chase car in Bengaluru, police launch hunt for accused In a terrifying incident for a couple in Bengaluru, a pair of bikers rammed deliberately into their car on early Sunday and asked them to come out, going on chase them for five km to their residence when they did not comply, police said. […] The post Bikers ram, chase car in Bengaluru, police launch hunt for accused appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 5:39 pm

'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ' ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ' ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29 Jan 2023 5:21 pm

ನಟ ತಾರಕ ರತ್ನಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾಗಿತ್ತು

ನಟ ತಾರಕ ರತ್ನಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾಗಿತ್ತು

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29 Jan 2023 4:39 pm

Pro-BJP wave in Karnataka, says CM Bommai

Pro-BJP wave in Karnataka, says CM Bommai Hubballi:Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai on Sunday stated that the one-day visit of Union Home Minister Amit Shah has electrified Karnataka and a pro-BJP wave is building up across the state. Speaking to reporters here a day after Shah’s visit to the region, Bommai said the BJP has […] The post Pro-BJP wave in Karnataka, says CM Bommai appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 4:13 pm

Bike racing in Kerala’s Kovalam kills woman

Bike racing in Kerala’s Kovalam kills woman Thiruvananthapuram:A 55-year-old woman in Kerala’s famed tourist destination Kovalam was hit by a speeding bike on Sunday while trying to cross the road. The woman, identified as Sandhya, was thrown away from the road and died on the spot. The biker was also admitted to the hospital with […] The post Bike racing in Kerala’s Kovalam kills woman appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 4:09 pm

Tulu Koota Kuwait holds free Medical Check-up and Consultation Camp

Tulu Koota Kuwait holds free Medical Check-up and Consultation Camp Kuwait: Tulu Koota Kuwait conducted a free medical checkup and consultation camp in coordination with Badr Al Samaa Medical Center Farwaniya, Kuwait on Friday 20 January 2023 from 7 A.M to 12 P.M. at their clinic premises. The event was well organized and skillfully […] The post Tulu Koota Kuwait holds free Medical Check-up and Consultation Camp appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 3:58 pm

Palestine says Israel fully responsible for deadly escalation

Palestine says Israel fully responsible for deadly escalation Ramallah:Palestine has blamed Israel for the current “serious” tension in the West Bank and Jerusalem, which has left dozens of people dead this month. “We hold the Israeli government fully responsible for the dangerous escalation that the situation has reached due to its crimes of killing, its […] The post Palestine says Israel fully responsible for deadly escalation appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 12:25 pm

Rail Budget 2023-24: Focus on incomplete projects, big push for Make in India

Rail Budget 2023-24: Focus on incomplete projects, big push for Make in India New Delhi:In the upcoming Railway Budget, the emphasis will be on the development of infrastructure, ‘Make in India’ high-speed trains and the completion of incomplete railway projects. In the Union Budget 2023-24, the entire emphasis of the Modi government will be on […] The post Rail Budget 2023-24: Focus on incomplete projects, big push for Make in India appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 12:16 pm

Kerala: Leopard on prowl trapped in chicken cage, dies

Kerala: Leopard on prowl trapped in chicken cage, dies Thiruvananthapuram, Jan 29 (IANS) A Leopard which broke open a chicken cage at a home in Palakkad during the early hours of Sunday was found dead in the morning. The leopard was trapped in a chicken cage of Philip in Mannarkkad. Philip, while speaking to IANS […] The post Kerala: Leopard on prowl trapped in chicken cage, dies appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 11:59 am

85 artists from across India received the first ever Jhankriti Awards 2023 at Art of Living International Centre, Bengaluru

85 artists from across India received the first ever Jhankriti Awards 2023 at Art of Living International Centre, Bengaluru Bengaluru: The Jhankriti awards instituted by the World Forum for Art and Culture (WFAC) were presented on Saturday to the winners of Jhankriti an all-India online competition aimed at preserving and promoting Indian classical art forms […] The post 85 artists from across India received the first ever Jhankriti Awards 2023 at Art of Living International Centre, Bengaluru appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 11:50 am

Kashmiri Pandits are asking what has govt done for us: Rahul

Kashmiri Pandits are asking what has govt done for us: Rahul New Delhi:Former Congress President Rahul Gandhi on Sunday posted a video of his interaction with Kashmiri Pandits in Jammu and posed a question that the community is asking the Central government about being used for political gains. He tweeted, “Today, Kashmiri Pandits are asking […] The post Kashmiri Pandits are asking what has govt done for us: Rahul appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 11:46 am

Announcement of MCA-DMV Committee for The Years 2023-2024

Announcement of MCA-DMV Committee for The Years 2023-2024 It is my great honour to Welcome and Congratulate the New MCA Committee for the term 2023-2024 – V James Dante, President. Below is a brief bio and picture of the committee members for your information: EXECUTIVE COMMITTEE PRESIDENT – TANYA CARDOZA Tanya lives in Clarksburg, MD. […] The post Announcement of MCA-DMV Committee for The Years 2023-2024 appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 11:20 am

‘The Emmaus Experience: Catechism for Adults’ Released

‘The Emmaus Experience: Catechism for Adults’ Released Bangalore (CCBI): The tree volume textbook “The Emmaus Experience: Catechism for Adults” was released on 28 January 2023 during the 34th CCBI Plenary Assembly of the CCBI at St Johns National Academy of Health Sciences, Bangalore. It was released by His Eminence Filipe Neri Cardinal Ferro, President CCBI […] The post ‘The Emmaus Experience: Catechism for Adults’ Released appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 29 Jan 2023 9:58 am

ಫೆ.1, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಫೆ.1, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮನಗರ: ಮೇಕೆದಾಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಫೆ.1 ರಂದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಕೆದಾಟು ಹೋರಾಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲೇಶ್‌ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರದ ಜಾನಪದಲೋಕದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 26 ಜನ […] The post ಫೆ.1, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 11:50 pm

ಹಿಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ

ಹಿಮದಮಳೆಸುರಿಸುವಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರಲ್ಲಿಹಸಿರಚೆಲ್ಲಿಬಾನಿನಿಂದಸದ್ದಿಲ್ಲದೆಹಿಮದಮಳೆಗೆರೆಯುವನಿಸರ್ಗಸುಂದರತಾಣವೇಹಿಮವದ್ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟ.ಇಲ್ಲಿಂದನಿಂತುಸುತ್ತಲೂಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆಪ್ರಕೃತಿಯವಿಹಂಗಮನೋಟಕಣ್ಣನ್ನುತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಎತ್ತನೋಡಿದರೂಹಸಿರುಹಚ್ಚಡದಸುಂದರಪ್ರಕೃತಿಯನೋಟಖುಷಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಜತೆಗೆಎಲ್ಲೆಂದರೆಲ್ಲಿಹರಡಿನಿಂತಗಿರಿಶಿಖರಗಳು..ಸಣ್ಣಗೆಸುರಿಯುವಹಿಮಮಳೆ..ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರುಕಾಣಿಸದಷ್ಟುದಟ್ಟವಾಗಿಹರಡಿನಿಲ್ಲುವಮಂಜು..ಅದರಾಚೆಗೆಸುಯ್ಯೆಂದುಬೀಸುವಗಾಳಿಗೆತಲೆದೂಗುವಗಿಡಮರಗಳು..ಆಗೊಮ್ಮೆಈಗೊಮ್ಮೆಮೌನವನ್ನುಸೀಳಿಕೊಂಡುಬರುವದೇಗುಲದಗಂಟೆಯನಿನಾದಹೊಸಲೋಕಕ್ಕೆಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆದಡಿಸೆಂಬರ್ತನಕವೂಮಳೆಸುರಿದಪರಿಣಾಮಈಗಲೂಇಡೀಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳುಹಸಿರಿನಿಂದಕಂಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆಹಸಿರಸ್ವರ್ಗವನ್ನುಕಣ್ಮುಂದೆತಂದಿಟ್ಟಂತಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಅತ್ಯಂತಎತ್ತರದಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಮೂರನೇಬೆಟ್ಟವಾಗಿರುವಹಿಮವದ್‌ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟಚಾಮರಾಜನಗರಜಿಲ್ಲೆಯಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆತಾಲೂಕಿನಬಂಡೀಪುರಅಭಯಾರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನಹಂಗಳಗ್ರಾಮದಿಂದಮುಂದಕ್ಕೆರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆಆಕಾಶಭೂಮಿಯನ್ನುಒಂದಾಗಿಸಿದಂತೆಕಾಣುವಮೋಡಗಳಆಟ,ಜೇನುಹುಳುಗಳಝೇಂಕಾರ…ಹಕ್ಕಿಗಳಇಂಚರ..ಎಲ್ಲವೂಮುಂದೆಸಾಗಲುಪ್ರೇರಣೆನೀಡುತ್ತವೆ.ಇನ್ನುಸುಮಾರು1450ಅಡಿಎತ್ತರದಈಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದು,ಕೊಳಲೂದುವಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಮೂರ್ತಿಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಗೆಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಆಸ್ತಿಕರು-ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನೆದೆಎಲ್ಲರೂಬರುತ್ತಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿಇದೊಂದುರೀತಿಯಲ್ಲಿಚಾರಣಪ್ರಿಯರಿಗೆಹುರುಪಿನತಾಣವಾಗಿಯೂ,ನಿಸರ್ಗಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆಮುದನೀಡುವ,ಭಕ್ತರಿಗೆಇಷ್ಟಾರ್ಥನೆರವೇರಿಸುವಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿಮವದ್ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆಸದಾಒತ್ತಡಗಳಿಂದಕೂಡಿದಜೀವನನಡೆಸುವವರು,ಪೇಟೆ,ಪಟ್ಟಣಗಳಗೌಜುಗದ್ದಲಗಳಲ್ಲಿಬದುಕುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರುತಮ್ಮವಾರದರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿಗೆಬಂದರೆನಿಸರ್ಗಸುಂದರತೆಯನ್ನುಸವಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆಮಾನಸಿಕನೆಮ್ಮದಿಪಡೆಯುಲುಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. The post ಹಿಮದಮಳೆಸುರಿಸುವಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಬೆಟ್ಟ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 11:41 pm

ಕುಂದಾಪುರ: ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕುಂದಾಪುರ: ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುಂದಾಪುರ: ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ತಲ್ಲೂರು ಸಮೀಪದ ರಾಜಾಡಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ನಿವಾಸಿ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ (33) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರವಿರಾಜ್ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲ್ಲೂರು ಸಮೀಪದ ರಾಜಾಡಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. […] The post ಕುಂದಾಪುರ: ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 10:01 pm

Terrorist convicted in Batla House encounter case dies at AIIMS

Terrorist convicted in Batla House encounter case dies at AIIMS An Indian Mujahideen terrorist, Shehzad Ahmed alias Pappu (33), who was convicted and awarded life imprisonment by a Delhi court in connection with the 2008 Batla House encounter case, died during the course of treatment on Saturday morning. New Delhi: An Indian Mujahideen terrorist, Shehzad […] The post Terrorist convicted in Batla House encounter case dies at AIIMS appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 9:49 pm

Two IAF jets crash in MP; pilot flying Mirage 2000 dies

Two IAF jets crash in MP; pilot flying Mirage 2000 dies Two fighter jets of the Indian Air Force (IAF) — Mirage 2000 and Sukhoi Su-30, reportedly collided in the sky near Morena in Madhya Pradesh while carrying out an air bombing exercise, leading to the crash of both the aircraft. Bhopal: Two fighter jets […] The post Two IAF jets crash in MP; pilot flying Mirage 2000 dies appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 9:44 pm

Delhi Police nab man for extorting money from woman with nude video

Delhi Police nab man for extorting money from woman with nude video A 25-year-old man has been arrested for allegedly harassing and extorting money from a woman on Instagram after befriending her and forcing her to strip on a video call, the police said on Saturday. New Delhi: A 25-year-old man has been arrested for […] The post Delhi Police nab man for extorting money from woman with nude video appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 9:39 pm

Mumbai: TISS students cancel BBC documentary show after BJYM protests

Mumbai: TISS students cancel BBC documentary show after BJYM protests The premier Tata Institute of Social Sciences (TISS)’s Progressive Students Forum cancelled the planned screening of the controversial BBC documentary on Prime Minister Narendra Modi after strong protests by the Bharatiya Janata Yuva Morcha activists, here on Saturday evening. Mumbai: The premier Tata Institute of […] The post Mumbai: TISS students cancel BBC documentary show after BJYM protests appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 9:26 pm

Women's IPL 2023: ಗುಜರಾತ್‌ ಜಯಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್‌ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್!

Women's Premier League 2023: ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಲ್‌ ಲೀಗ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌, ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಲೈನ್‌ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುಜರಾತ್‌ ಜಯಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್‌ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28 Jan 2023 9:25 pm

FIR filed against two for beating dog to death in college premises

Udupi Shocker: FIR filed against two for beating dog to death in college premises Karnataka Police have registered an FIR against two persons on charges of brutally killing a dog in Udupi district, the police said on Saturday. Udupi: Karnataka Police have registered an FIR against two persons on charges of brutally killing a dog […] The post FIR filed against two for beating dog to death in college premises appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 7:15 pm

ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಪತಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಪತಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಬಿಜೈ ಸಮೀಪದ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನು ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶೈಲಜಾ ರಾವ್ (64) ಎಂಬವರನ್ನು ಅವರ ಪತಿ ದಿನೇಶ್‌ ರಾವ್ (65) ಎಂಬವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ, ಕೊಲೆಗೈದು ಬಳಿಕ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ನಿವೃತ್ತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು […] The post ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಪತಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 4:41 pm

Mehbooba Mufti joins Bharat Jodo Yatra in Kashmir

Mehbooba Mufti joins Bharat Jodo Yatra in Kashmir Former Jammu and Kashmir Chief Minister and president of the Peoples Democratic Party (PDP), Mehbooba Mufti joined Congress leader Rahul Gandhi’s Bharat Jodo Yatra on Saturday in Anantnag district. Srinagar: Former Jammu and Kashmir Chief Minister and president of the Peoples Democratic Party (PDP), Mehbooba Mufti joined […] The post Mehbooba Mufti joins Bharat Jodo Yatra in Kashmir appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 4:38 pm

Man Commits Suicide after Killing Wife in Bejai

Man Commits Suicide After Killing Wife in Bejai Mangaluru: In a shocking incident a man killed his wife before committing suicide at an apartment in Bejai, Kapikad fourth Cross here, on January 28. The deceased have been identified as Dinesh Rao (65) and his wife Shailaja Rao (64) from Bejai, Kapikad. According to sources, Dinesh […] The post Man Commits Suicide after Killing Wife in Bejai appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 4:07 pm

BJP may lose K’taka in next Assembly polls: Sharad Pawar

BJP may lose K’taka in next Assembly polls: Sharad Pawar Kolhapur:Karnataka is slipping out of the ruling BJP’s control and may see a change of power after the next Assembly elections, Nationalist Congress Party (NCP) President Sharad Pawar said here on Saturday. “There are clear indications that the BJP will not retain power in Karnataka […] The post BJP may lose K’taka in next Assembly polls: Sharad Pawar appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 2:31 pm

Will quit BJP to join Congress, says K’taka BJP MLC Vishwanath

Will quit BJP to join Congress, says K’taka BJP MLC Vishwanath Mysuru:Karnataka BJP MLC and senior party leader, H. Vishwanath on Saturday confirmed that he is quitting the ruling BJP and joining Congress. Talking to reporters after a meeting with Karnataka Congress President D.K. Shivakumar and state in-charge Randeep Singh Surjewala, he said, he would […] The post Will quit BJP to join Congress, says K’taka BJP MLC Vishwanath appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 2:20 pm

Why a Pak-UK nexus against PM Modi is bound to fail

Why a Pak-UK nexus against PM Modi is bound to fail New Delhi: It is clear that a fresh round of info-war has been launched against the Modi administration, which is personally targeting the Prime Minister. Two events happened in quick succession. It began with a seething “butcher of Gujarat” personal attack on PM Modi […] The post Why a Pak-UK nexus against PM Modi is bound to fail appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 2:12 pm

‘Cong trying to win assembly polls in K’taka to make state their ATM for LS elections’

‘Cong trying to win assembly polls in K’taka to make State their ATM for LS elections’ Mangaluru: Tamil Nadu BJP President, K Annamalai stated on Saturday that Congress is trying to make Karnataka state their ATM for the upcoming Lok Sabha elections in 2024. Addressing the gathering at the concluding ceremony of Gram Vikas Yatra, […] The post ‘Cong trying to win assembly polls in K’taka to make state their ATM for LS elections’ appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 1:07 pm

Priyanka Chopra, Nick Jonas get matching tattoos

Priyanka Chopra, Nick Jonas get matching tattoos Los Angeles:Indian actress Priyanka Chopra Jonas and her American pop-star husband Nick Jonas have got themselves matching tattoos. Showing her body arts, including one of her late father’s handwriting, a map of the world, and three paw prints, the actress explained the special meaning behind the design behind […] The post Priyanka Chopra, Nick Jonas get matching tattoos appeared first on Mangalorean.com .

ಮಂಗಳೂರೇಯಾನ್ 28 Jan 2023 12:56 pm